۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!  اگر تو ترکی، ای ترک
اگر توئی آذری،  ای پری
هزار سال خواهم جنگید
تا آذربایجان درآغوش ایران بماند
چنانکه مانده است
و ایران سر بر دوش آذربایجان گذارد
سر بر دوش توای زیبا، و سهند و سبلان
و بابک و ستارخان
چنانکه  چنین بوده است
اگر تو ترکی ، ای ترک
و اگر توئی آذری ، ای پری.....

هیچ نظری موجود نیست:

عاشقانه